Papilio polytes romulus (Indian Common Mormon Swallowtail)